Przysłówki liczebnikowe

Przysłówki liczebnikowe odpowiadają na pytanie ile raz? W języku nowogreckim przysłówki liczebnikowe stwarzają się omownie, z pomocą rzeczownika φορά: μια φορά jeden raz, δύο φορές dwa razy, i tp.

Katarewusa, natomiast, posiada specjalne formy przysłówków liczebnikowych, utworzone z pomocą końcówki -άκις.

Przysłówek Znaczenie
1-10
jeden raz
dwa razy
trzy razy
cztery razy
πεντάκις pięć raz
εξάκις sześć raz
επτάκις siedem raz
οκτάκις osiem raz
εννεάκις dziewięć raz
δεκάκις dziesięć raz
11-19
ενδεκάκις jedenaście raz
δωδεκάκις dwanaście raz
δεκατριάκις trzynaście raz
δεκατετράκις czternaście raz
δεκαπεντάκις piętnaście raz
δεκαεξάκις szesnaście raz
δεκαεπτάκις siedemnaście raz
δεκαοκτάκις osiemnaście raz
δεκαεννεάκις dziewiętnaście raz
20-90
εικοσάκις dwadzieścia raz
τριακοντάκις trzydzieści raz
czterdzieści raz
πεντηκοντάκις pięćdziesiąt raz
εξηκοντάκις sześćdziesiąt raz
εβδομηκονδάκις siedemdziesiąt raz
osiemdziesiąt raz
ενενηκοντάκις dziewięćdziesiąt raz
100-900
εκατοκονδάκις sto raz
dwieście raz
trzysta raz
czterysta raz
πεντακοσιάκις pięćset raz
εξακοσιάκις sześćset raz
επτακοσιάκις siedemset raz
οκτακοσιάκις osiemset raz
εννεακοσιάκις dziewięćset raz