Liczebniki główne

WartośćLiczebnik
0 μηδέν
1 ένας ,  ένα
2 δύο
3 τρεις ,  τρία
4 τέσσερις ,  τέσσερα
5 πέντε
6 έξι
7 επτά/εφτά
8 οκτώ/οχτώ
9 εννέα/εννιά
10 δέκα
11 ένδεκα
12 δώδεκα
13 δεκατρία
14 δεκατέσσερα
15 δεκαπέντε
16 δεκαέξι
17 δεκαεπτά/δεκαεφτά
18 δεκαοκτώ/δεκαοχτώ
19 δεκαεννέα/δεκαεννιά
20 είκοσι
21 είκοσι ένα
22 είκοσι δύο
23 είκοσι τρία
30 τριάντα
31 τριάντα ένα
40 σαράντα
50 πενήντα
60 εξήντα
70 εβδομήντα
80 ογδόντα
90 ενενήντα
100 εκατό
101 εκατόν ένα
102 εκατόν δύο
200 διακόσιοι ,  -α
300 τριακόσιοι ,  -α
400 τετρακόσιοι ,  -α
500 πεντακόσιοι ,  -α
600 εξακόσιοι ,  -α
700 επτακόσιοι ,  -α
800 οκτακόσιοι ,  -α
900 εννιακόσιοι ,  -α
1000 χίλια
2000 δύο χιλιάδες
3000 τρεις χιλιάδες
4000 τέσσερις χιλιάδες
1.000.000ένα εκατομμύριο
1.000.000.000ένα δισεκατομμύριο
1.000.000.000.000ένα τρισεκατομμύριο

Odmiana liczebnika ένας

Ονομαστική ένας μία ένα
Γενική ένα(ν) μία ένα
Αιτιατική ενός μίας ενός

Liczebnik jeden w rodzaju żeńskim ma zwykle dwie zgłoski, na odmianę od przedimka nieokreślonego, który ma tylko jedną (μια).

Αγόρασα μόνο μία ζακέτα. Kupiłem tylko jedną marynarkę. (liczebnik)

Μια φορά ήταν ένας βασιλιάς. Pewnego razu (dosłownie "jakiegoś razu") był sobie król. (przedimek)

Odmiana liczebników τρεις i τέσσερις

Ονομαστική τρεις τρεις τρία
Γενική τρεις τρεις τρία
Αιτιατική τριών τριών τριών
Ονομαστική τέσσερις τέσσερις τέσσερα
Γενική τέσσερις τέσσερις τέσσερα
Αιτιατική τεσσάρων τεσσάρων τεσσάρων

Odmiana liczebnika χίλια

Ονομαστική χίλιοι χίλιες χίλια
Γενική χίλιους χίλιες χίλια
Αιτιατική χιλίων χιλίων χιλίων

Liczebnik χίλια ma w liczbie mnogiej formę χιλιάδες, jeśli chodzi o więcej niż jeden tysiąc.

Pojęcie oba,obydwa tłumaczy się przez οι δύο, τα δύο.

Katarewusa ma do tego słowo ἀμφότεροι,‐αι,‐α.

Uzgodnienie liczebników

Składanie liczb, większych od tysiąca wymaga zachowania reguł uzgodnienia między poszczególnymi częściami, oznaczającymi rzędy wielkości (tysiące). Każda taka część zgadza się w rodzaju i liczbie z częścią następną, lub, jeśli chodzi o pierwszy tysiąc, z samym rzeczownikiem którego się określa. Rodzaj i liczba całej konstrukcji (tzn. liczebnika razem z rzeczownikiem) jest równy rodzajowi i liczbie najwyższego rzędu wielkości.

Na przykład:

4 krzesła οι τέσσερις καρέκλες
644 krzesła οι εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες
1.644 krzesła οι χίλιες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες
533.644 krzesła οι πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες
964.533.644 krzesła τα εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες
4 księgi τα τέσσερα βιβλία
644 księgi τα εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία
1.644 księgi τα χίλια εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία
533.644 księgi οι πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία
964.533.644 księgi τα εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία

Operacje arytmetyczne

Przy rachowaniu i w matematyce używamy form rodzaju nijakiego.

Operacje arytmetyczne tłumaczymy następująco:

2 + 2 = 4 δύο συν δύο ίσον (или κάνουν) τέσσερα
5 - 3 = 2 πέντε μείον (или πλην) τρία ίσον δύο
7 x 4 = 28 επτά επί τέσσερα δίνουν είκοσι οκτώ или επτά οι τέσσερες δίνουν είκοσι οκτώ
10 : 2 = 5 δέκα διά δύο ίσον πέντε

Wyrażenia procentowe czytamy tak: 15% - δέκα τοις εκατό. (τοις to celownik przedimka określonego w katarewusie.)