Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki na -ος , - η , - ο. Następująca tabela podaje formy rodzaju męskiego liczebników porządkowych:

Główny Porządkowy
Jednostki
1 ένα πρώτος
2 δύο δεύτερος
3 τρία τρίτος
4 τέσσερα τέταρτος
5 πέντε πέμπτος
6 έξι έκτος
7 επτά/εφτά έβδομος
8 οκτώ/οχτώ όγδοος
9 εννέα/εννιά ένατος
Pierwszy dziesiątek
10 δέκα δέκατος
11 ένδεκα ενδέκατος
12 δώδεκα δωδέκατος
13 δεκατρία δέκατος τρίτος
14 δεκατέσσερα δέκατος τέταρτος
Dziesiątki
20 είκοσι εικοστός
30 τριάντα τριακοστός
40 σαράντα τετρακοστός, σαρακοστός
50 πενήντα πεντηκοστός
60 εξήντα εξηκοστός
70 εβδομήντα εβδομηκοστός
80 ογδόντα ογδοηκοστός
90 ενενήντα εννενηκοστός
Setki
100 εκατό εκατοστός