Присвійні займенники

Присвійні займенники співпадають по формі з родовим відмінком ненаголошеної форми особових займенників:

1-а особа 2-а особа 3-я особа
μου σου του/της/του
μας σας τους

Присвійні займенники завжди вживаються після іменника: Αυτό είναι το σπίτι μου.

Наголошені форми присвійних займенників утворюються описово, за допомогою прикметника δικός та відповідної ненаголошеної форми: Αυτό το σπίτι είναι δικό μου.